سعدی و ویکتور هوگو هر دو مصلح بودند

شما ممکن است این را هم بپسندید