تامین مسکن حجاج در مدینه تکمیل شده و در مکه نیمی از مسکن حجاج اجاره شده است

مطالب مرتبط