صالحی‌امیری: نفت و گاز دارایی سرزمین ما نیست بلکه فردوسی، سعدی و حافظ است

شما ممکن است این را هم بپسندید